Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sense of Self Yoga:

1.     Betaling

1.1.   Sense of Self Yoga werkt met een strippenkaart,  losse(proef)lessen en workshops.
Het actuele aanbod is terug te vinden op onze website.

1.2.   De bij punt 1.1 genoemde lessen dienen contant worden betaald of over te worden gemaakt tijdens de aanschaf bij de yogadocent. De genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

1.3.   Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van les(senkaart)gelden, tenzij expliciet anders overeengekomen.

2.     Lessen

2.1.   De lessen van Sense of Self Yoga worden aangeboden volgens rooster in de digitale agenda, het rooster kan tussentijds gewijzigd worden. Wijzigingen worden voorafgaand gecommuniceerd.

2.2.   Lessen kennen in beginsel een vaste docent maar Sense of Self Yoga kan een vervangende docent inzetten.

2.3.   Bij verhindering voor een les dient de deelnemer zich tijdig af te melden.

3.    Geldigheid, verlengen, blokkeren en opzeggen

3.1.   Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken.

3.2.   Strippenkaarten kennen een geldigheidsduur van 2 maanden.

3.3.   In geval van een aantoonbare blessure en/of ongeval, kan een strippenkaart tijdelijk geblokkeerd worden. Een blokkade duurt zo lang als nodig is voor het herstel van de deelnemer. De beoordeling daarvan en de duur van de verlenging is uitsluitend ter beoordeling van Sense of Self Yoga.

3.4.   Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te blokkeren of geld retour te krijgen voor een periode waarin niet gebruik is gemaakt van de yogalessen.

4     Uitval van lessen & vakantierooster

4.1. Sense of Self Yoga is gesloten op reguliere feestdagen en kent ook een aantal  weken vakantiesluiting per jaar. De sluitingsdata worden altijd gecommuniceerd via de website en tijdens de lessen.

4.2.   De geldigheid van de strippenkaart kan door Sense of Self Yoga verlengd worden in het geval van een vakantie, maar dit is uitsluitend ter beoordeling van Sense of Self Yoga.

4.3   Bij onvoldoende deelnemers, dit uitsluitend ter beoordeling van Sense of Self Yoga, kan een les of workshop worden geannuleerd.

5.     Risico en aansprakelijkheid

5.1.   Deelname aan de lessen en of workshops verzorgd door Sense of Self Yoga geschiedt altijd op eigen
verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de deelnemer.

5.2.   Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van hun gezondheid en fysieke gesteldheid en de docent daarover –of over een wijziging daarin- te informeren. Overleg bij twijfel over deelname altijd met een arts/therapeut!

5.3.   Sense of Self Yoga is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures en/of ander persoonlijk letsel ontstaat tijdens of ten gevolge van de lessen, en/of workshops. Eveneens kan Sense of Self Yoga niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verduistering of diefstal van dan wel schade -zowel direct als indirect- aan goederen.

6.     Geheimhouding en privacy

6.1.   Sense of Self Yoga zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.

7     Overige bepalingen

7.1   Het is niet toegestaan te eten in de zaal, water mag meegenomen worden in een afsluitbare bidon.

7.2  Sense of Self Yoga behoudt zich het recht om tussentijdse wijziging door te voeren zoals bijvoorbeeld tariefswijzigingen, openingstijden, lestijden etc.

8.  Slotbepaling

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van Sense of Self Yoga. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Sense of Self Yoga.